Wat mogen wij voor u betekenen? Neem vrijblijvend op!

Wij reageren binnen 24 uur. Spoed i.v.m. een gewenste leverdatum binnen 7 dagen? Stuur even een SMS of appje naar 0628878956!

Wij doen aan e-facturering, zodat onze facturen eenvoudig verwerkt kunnen worden door uw boekhoudprogramma. Ook zijn wij cateraar Peppol-geverifieerd. Peppol is de internationale standaard voor het snel, eenvoudig en veilig verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen en orders voor overheden, organisaties en bedrijven.

Weinig tijd? Snel formulier

Let op: De verzending gaat goed; al valt dat niet zo op, dus één keer insturen is voldoende. U ontvangt niet direct een ontvangstbevestiging, maar wel binnen 24 uur. Spoed? App of SMS ná verzenden naar 0628878956.

Vrijblijvend voorstel ontvangen? Vertel ons wat u belangrijk vindt.

Let op: De verzending gaat goed; al valt dat niet zo op, dus één keer insturen is voldoende. U ontvangt niet direct een ontvangstbevestiging, maar wel binnen 24 uur. Spoed? App of SMS ná verzenden naar 0628878956.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN MARTINI CATERING

1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering en verhuur van goederen en het verzorgen van catering, recepties en evenementen in de ruimste zin van het woord.

2) Aanbiedingen, prijzen, aantallen en omstandigheden
Alle aanbiedingen van Martini Catering zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Martini Catering komt tot stand door acceptatie van de door Martini Catering uitgebrachte offerte. Afzonderlijk kunnen aanvullingen of meerwerkzaamheden worden overeengekomen, die in rekening gebracht worden.

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Martini Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van aangaan en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen (zoals belastingverhogingen, grondstofprijsverhogingen of brandstofprijsverhogingen) voordoen, deze aan opdrachtgever doorberekenen. Martini Catering zal prijsverhogingen in redelijkheid vaststellen en kan zich hierbij indien voorhanden mede baseren op inflatiecijfers van het CBS.

3. Verantwoordelijkheden

Aantallen en omstandigheden
De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Martini Catering is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is Martini Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Indien aantallen en omstandigheden wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de prijs. Martini Catering zal deze gevolgen in redelijkheid bepalen en zo snel mogelijk melden nadat haar de wijzigingen in aantallen en/of omstandigheden blijken.

Aanwezigheid
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van:

 • een goede bereikbaarheid
 • voldoende parkeergelegenheid
 • voldoende stroomvoorziening op de plaats van de catering
 • watertoevoer op de plaats van de catering
Meldingen en vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is dan wel meldingen gedaan dienen te worden, draagt opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming dan wel het doen van die melding. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van opdrachtgever. Op eerste verzoek laat opdrachtgever zijn verkregen toestemming of gedane melding schriftelijk aan Martini Catering blijken.

6) Betalingscondities
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de volgende betalingscondities.

Als aanbetaling dient ten minste 50% van de overeengekomen som door Martini Catering uiterlijk binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte te zijn ontvangen.

Als tussen het moment van acceptatie van de offerte en de geplande uitvoering minder dan 15 dagen liggen, dient de aanbetaling in afwijking van het voornoemde binnen 48 uur na de acceptatie te zijn ontvangen, met dien verstande dat de aanbetaling altijd vóór de dag van uitvoering dient te zijn ontvangen.

Als tussen het moment van acceptatie van de offerte en de geplande uitvoering meer dan 3 maanden liggen, mag de aanbetaling in afwijking van het voornoemde worden uitgesteld tot 3 maanden voor het moment van uitvoering.

Alle (rest)factuurbetalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van uitvoering door Martini Catering te zijn ontvangen.

Indien er tussen het moment van offerte en de dag van uitvoering minder dan 14 dagen liggen, dient de aanbetaling binnen 48 uur na acceptatie van de offerte te zijn voldaan doch als de uitvoering binnen 48 uur na acceptatie plaatsvindt binnen 24 uur na acceptatie.

7) Gevolgen niet-tijdige betaling

Particuliere opdrachtgevers
Bij niet tijdige betaling door een opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, zal Martini Catering handelen conform art. 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Martini Catering kan zodra die opdrachtgever in verzuim is tevens wettelijke rente vorderen.

Andere opdrachtgevers
Bij niet tijdige betaling door andere opdrachtgevers, waaronder mede begrepen diegenen die handelen in de uitvoering van zijn beroep, is opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Tevens zal Martini Catering minimaal de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen zoals die staan in art. 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Martini Catering hogere buitengerechtelijke kosten moet maken ter inning van het door opdrachtgever verschuldigde, is opdrachtgever deze kosten verschuldigd.

Gevolgen niet tijdige betaling
Martini Catering mag de overeenkomst in geval van niet tijdige betaling, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt bij bankoverschrijving op de door Martini Catering aangewezen bankrekening. Verrekening met tegenvorderingen door opdrachtgever is niet toegestaan, behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Martini Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

8) Annulering
Annuleren is in beginsel niet mogelijk, gezien Martini Catering ten behoeve van haar opdrachtgevers haar agenda vrijhoudt.

Slechts in gevallen van overmacht aan de zijde van opdrachtgever of in het geval Martini Catering (wegens door opdrachtgever aangevoerde omstandigheden) hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, is annulering mogelijk. Opdrachtgever is in geval van annulering wel altijd een percentage van de overeengekomen som verschuldigd. Het verschuldigde percentage van de overeengekomen som bedraagt in geval van annulering:

 • meer dan 30 dagen voor de 1e dag van uitvoering: 50%;
 • meer dan 14 (maar minder dan 31) dagen voor de 1e dag van uitvoering: 70%;
 • meer dan 7 (maar minder dan 15) dagen voor de 1e dag van uitvoering: 85%;
 • meer dan 3 (maar minder dan 8) dagen voor de 1e dag van uitvoering: 90%;
 • minder dan 3 dagen voor de dagen van uitvoering: 100%.


Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Martini Catering.

Opdrachtgever verstrekt zo snel mogelijk na de annulering aan Martini Catering bewijsstukken ter onderbouwing van de in de annulering opgegeven redenen.

Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Martini Catering, als minimale schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Martini Catering aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de door Martini Catering annuleringskosten. Een en ander volgt mede uit artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

9) Toepasselijkheid van voorwaarden van derden

Voor onderdelen van de overeenkomst tussen Martini Catering en opdrachtgever, kan Martini Catering gebruik maken van goederen (materialen) en diensten (personeel) geleverd door derden. Door die derden (bijv. verhuurders) worden jegens Martini Catering algemene voorwaarden gehanteerd.

Uitsluitend voor zover de betreffende bepaling(en) uit de voorwaarden van die derden daarmee voor opdrachtgever verdergaande gevolgen hebben dan de voorwaarden die Martini Catering zelf jegens opdrachtgever hanteert, verklaart Martini Catering de bepalingen uit die algemene voorwaarden van die derden hierbij van toepassing, waarbij opdrachtgever op die plekken waar de naam van die derde (verhuurder) staat of bedoeld wordt de naam van Martini Catering dient te lezen en op de plek waar huurder staat of bedoeld wordt zijn eigen naam. Een en ander (mede) om te voorkomen dat Martini Catering in een juridisch nadeligere positie kan komen jegens de derde dan dat de opdrachtgever kan komen jegens Martini Catering.

Martini Catering stelt vanwege het voornoemde aan opdrachtgever de voorwaarden van die derden ter hand en geeft aan welke overeen te komen onderdelen van welke derde afkomstig zijn.

10) Aansprakelijkheid
Martini Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Martini Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Martini Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

11) Overmacht
In geval van overmacht heeft Martini Catering het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht aan de zijde van Martini Catering zal in ieder geval mede begrepen worden:

 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Weersomstandigheden die maken dat uitvoering door Martini Catering dan wel haar onderaannemers onveilig is.
 • Brand of ongevallen in het bedrijf/de bedrijfsuitoefening van Martini Catering of diens onderaannemers.
 • Storingen of transportbelemmeringen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Stakingen door partijen waarvan Martini Catering voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

12) Gronden voor tussentijdse beëindiging door Martini Catering
Martini Catering is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Martini Catering niet nakomt.

Martini Catering is ook bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Martini Catering is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen aanbetalingen te verrekenen.

Martini Catering is geen rente over de aanbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de aanbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Martini Catering niets meer van opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

13) Weigering of beëindiging orders en/of opdrachten
Martini Catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Martini Catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Martini Catering te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Martini Catering heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

14) Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voorwaarden van opdrachtgever gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Geschillen die ontstaan over of in verband met hetgeen is overeengekomen en die niet in der minne worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke artikelen anders bepalen.

Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, doet dat niets af aan de overige bepalingen uit deze Voorwaarden en wordt (in beginsel door of op verzoek van Martini Catering) een niet-nietige en niet-vernietigbare bepaling geformuleerd, die qua betekenis zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling in de buurt komt. Die nieuwe bepaling treedt dan in de plaats van de nietige of vernietigbare bepaling.

15) Gegevens Martini Catering

B&B Reserveringen
m.h.o.d.n. Martini Catering
Zuiderkuipen 7
9711HR
Groningen
BTW: NL002221721B67
KVK: 50704834
info@martinicatering.nl